Volume 10 (2021-2022)
Volume 9 (2020-2021)
Volume 8 (2019-2020)
Volume 7 (2018-2019)
Volume 6 (2017-2018)
Volume 5 (2016-2017)
Volume 4 (2015-2016)
Volume 3 (2014-2015)
Volume 2 (2013-2014)
Volume 1 (2012-2013)

تعداد مشاهده مقاله

2,375,227

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

860,829

نسبت مشاهده بر مقاله

7637.39

نسبت دریافت فایل بر مقاله

2767.94

تعداد مقالات ارسال شده

1,635

تعداد مقالات رد شده

835

درصد عدم پذیرش

51

تعداد مقالات پذیرفته شده

234

درصد پذیرش

14

Criminal Law Research is an open-access, double-blind, peer-reviewed journal published by Allameh Tabataba’i University, the leading university in Humanities and Social Sciences in Iran. Criminal Law Research has been established to provide an intellectual platform for national and international researchers working on issues related to criminal law. The Journal was founded as a response to quick advancements in criminal law and was dedicated to the publication of highest-quality research studies that report findings on issues of great concern to the profession of criminal law.  

To allow for easy and worldwide access to the most updated research findings, the journal is set to be an open-access journal. 

The journal charges two million Rials to compensate a part of the arbitration fee, and if the article is accepted, additonally four million Rials will be charged from the authors for a part of the costs of processing the articles, the rest of the costs will be financially supported by Allameh Tabatabai University.

Non-Iranian authors are free of mentioned charges.

The journal is published in both a print version and an online version.

Code of Criminal Procedure
Scientific requirements of Interrogation of child victims of sexual abuse in the primary investigation process

Hossein Goldouzian

Volume 11, Issue 42 , January 2023, Pages 9-43

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.59611.2305

Abstract
  Despite the fact that the interrogation and initial questions and answers of the victim in the primary investigations process play a prominent role in the detection of crimes, but the physical and mental characteristics of the interrogator and the manner of the interrogation process have been disregarded ...  Read More

Criminal law and criminology
Iranian stories from the perspective of prevention in the field of children"From theoretical capacity to practical use"

Amin Jafari; Ali Molabeigi

Volume 11, Issue 42 , January 2023, Pages 45-81

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.61650.2351

Abstract
  : Statement of the problem: since children and teenagers can be the audience of the legislator, they have the possibility of entering the field of criminal law regarding delinquency, and in terms of special physical and emotional conditions;  They are exposed to all kinds of injuries, especially ...  Read More

Criminal law and criminology
FIUs:From Prediction and Prevention of Money laundering and Financing of Terrorism to the Challenges of Dissemination of Information/ with Emphasis on the Iranian Law

Mehri Barzegar

Volume 11, Issue 42 , January 2023, Pages 83-119

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.63105.2380

Abstract
  Introduction: Combating against Money Laundering and Financing of Terrorism requires access to financial information. Therefore, The Financial Intelligence Units (FIUs) as the center of receiving, analyzing and disseminating financial data have a key role in prediction of the patterns of these criminal ...  Read More

Criminal law and criminology
Fundamental changes in the law on reducing the punishment of imprisonment in the preliminary investigation process

Siamak Jafarzadeh; Reza Nikkhah sarnaghi; Hamid Alizadeh

Volume 11, Issue 42 , January 2023, Pages 121-151

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.60463.2328

Abstract
  The approach to incarceration is as old as history itself. However, as societies have developed, fundamental ambiguities have emerged in this approach. Consequently, following the knowledge of criminology, custodial sentences have been seen as inadequate in reducing crimes, preventing recidivism, and ...  Read More

General and exclusive criminal law
The nature of third party payment of the difference in the Diyeh (blood money) and its effects

Mohammad rasool Ahangaran; Mehrdad Saeedi

Volume 11, Issue 42 , January 2023, Pages 153-179

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.59256.2290

Abstract
  In cases where the blood money for the killer exceeds that of the victim, and the avengers of blood demand Qisas (retaliation), attaining the right of Qisas requires restitution of the difference in Diyeh to the person being avenged. The responsibility for paying the difference in Diyeh varies depending ...  Read More

Code of Criminal Procedure
Ruling on Jurisdiction in the Myanmar Situation and its Results in The ICC’s Jurisprudence

Javad Salehi

Volume 11, Issue 42 , January 2023, Pages 181-210

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.66301.2451

Abstract
  The ICC ruling on jurisdiction in the Myanmar situation by relying on Article 19(3) of the Statute at the request of the Prosecutor, results which have not been known before. The ICC jurisprudence in relation to the application of Article 19 of the Statute to the situation in the Myanmar has led to conclusions ...  Read More

General and exclusive criminal law
The linkage among behavior and element of loss in compound offense, challenges of legal determination and judicial verification with emphasis on fraud

Abolfazl Mohamad alikhani; Hassan Alipour; Mohamadreza Elahimanesh

Volume 11, Issue 42 , January 2023, Pages 211-244

https://doi.org/10.22054/jclr.2023.63955.2400

Abstract
  A compound crime refers to a crime that involves two or more behaviors. The combination of these behaviors, which determine a distinct nature separate from simple or single-behavior crimes, sets apart compound crimes. The multi-behavior nature of a compound crime does not solely rely on the criminality ...  Read More

Concurrence of Offenses and Its Effects in New Islamic Penal Code

Modjtaba jafari

Volume 2, Issue 5 , February 2014, , Pages 175-196

https://doi.org/10.22054/jclr.2014.578

Abstract
  The concurrence of offenses is aspecific situation in whicha person commitssome crimes and then he would be arrested tobeprosecuted and punished forall of that crimes. There are twopoints inthis definition: Firstly, theconcurrence of offenses arises whenthe defendant has committedmore thanone offense. ...  Read More

Mens rea of Murder in the Islamic Penal Code (2012)

Hasan Moradi; Ali Shahbazi

Volume 4, Issue 13 , March 2016, , Pages 43-70

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.2397

Abstract
  One of the main constituents of murder is mens rea or mental element. Actually, the difference of murder and involuntary manslaughter is mens rea which has different components including general ill will (intention of behavior or the purpose of action) and particular ill will (intention of the result ...  Read More

The Scope of Criminal Liability of Legal Entity in the Islamic Penal Code

S. Darid Mousavi Mojab; Ali Rafizade

Volume 4, Issue 13 , March 2016, , Pages 147-169

https://doi.org/10.22054/jclr.2016.2408

Abstract
  The achievements of this paper show that although the legislature has taken a positive step to fill the gap of the Islamic Penal Code, it has not acted perfectly in identifying the criminal liability of legal entity. Articles revolving the issue in the new Islamic Penal Code are fully ambiguous and synopsis ...  Read More

Using on "influence against Right and Law

Gafar Koosha

Volume 1, Issue 1 , October 2012, , Pages 159-180

Abstract
  Crime of "trying to corruptly influence a judge, judges, a court or agovernment official to one side or the other" was passed by Iranianlegislature in 1315 solar. Although the crime is comparable withcrimes such as bribery and fraud; has got its own particular elementsas well as specific conditions and ...  Read More

Keywords Cloud