دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، زمستان 1392 
2. ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها

صفحه 47-71

حامد رحمانیان؛ محمد جعفر حبیب زاده


6. تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی

صفحه 147-174

شهرام ابراهیمی؛ مجید صادق نژاد نایینی