دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1393 (شماره 8 مربوط به پاییز 93 می باشد که در اسفند نمایه می گردد) 
1. واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری

صفحه 9-32

عادل ساریخانی؛ اسماعیل آقا بابا بنی