دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، پاییز 1395، صفحه 9-166 
3. مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت

صفحه 48-68

10.22054/jclr.2016.6754

محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ سمیرا گل خندان