فصلنامه پژوهش حقوق کیفری (JCLR) - واژه نامه اختصاصی