تأثیر جنسیت بر میزان گرایش به اجرای مجازات‌های شدید جسمانی در ایران (مطالعه موردی: شهرستان مشهد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رئیس دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی

2 استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

عوامل متعددی همچون سن، میزان تحصیلات، جنسیت، نژاد، باورهای اجتماعی- سیاسی، نرخ جرم، رسانه‌ای شدن جرایم، همزادپنداری با بزهکار یا بزه‌دیده بر میزان گرایش افراد به تحمیل مجازات‌های شدید اثرگذار هستند. در این پژوهش تلاش می‌گردد تا به بررسی تأثیر جنسیت بر میزان کیفرگرایی در جرایم دارای مجازات‌های شدید بدنی پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تمامی شهروندان مشهد در مناطق سیزده‌گانه در سال 1395می‌باشد. نمونه‌گیری به صورت چندمرحله‌ای بوده که از روش‌های طبقه‌ای و تصادفی ساده استفاده شده است. گردآوری داده‌ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه از نوع محقق‌ساخته بوده که نظرات پاسخ‌گویان نسبت به مجازات‌های نه جرم از جرایم مختلف اخذ شده است. فرضیه پژوهش نیز کیفرگرایی کمتر زنان نسبت به مردان می‌باشد.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در جرایم زنای محصنه، اختلاس و سرقت حدی رابطه معناداری میان جنسیت و کیفرگرایی وجود دارد. در مورد اختلاس و سرقت حدی مستوجب قطع دست، زنان کمتر از مردان گرایش به اجرای مجازات‌ دارند ولی در خصوص زنای محصنه، زنان بیشتر از مردان خواهان اجرای مجازات سنگسار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of sexuality on desire to implementation of bodily harsh punishment in Iran( case study of Mashhad )

نویسندگان [English]

  • abd al reza javan jaafari 1
  • Javad Sadati 2
  • Mohsen Nourpour 3
1 Ferdowsi university
2 Ferdowsi university
3 PHD student
چکیده [English]

Several factors like age, degree of education, sexuality, race, social and political belief, crime rate, media, conjunction with offender or victim are effective about rate of desire about implementation of harsh punishment. In this research we try to evaluate the relation between sexuality and desire to imposing of harsh punishment. This research is descriptive- analytical and based on experimental study in Mashhad. Also, this research based on multi stage statistical sampling. Research hypothesis is less criminality of woman than men.
Research results show that in Insect, Embezzlement and Had punishable stealing there are relation between sexuality and criminality. In Embezzlement and stealing women have less desire for imposing harsh punishment than men. In contrast, in Insect women criminality is higher than men. In contrast, in Insect women criminality is higher than men. It means that in Insect women have harsh desire than men.
Key words: criminality research, sexuality, desire to implementation of harsh punishment, harsh physical punishment

کلیدواژه‌ها [English]

  • criminality research
  • sexuality
  • desire to implementation of harsh punishment
  • harsh physical punishment