دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، تابستان 1394 
1. مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری

صفحه 38-9

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی


4. «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی»

صفحه 85-112

اسمعیل رحیمی نژاد؛ مهدی آقایاری؛ غلامرضا قلی پور