رویکرد دادگاه‌های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطه‌ی علّیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

حقوق، حقوق، آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
در بحث رابطه‌ی علیت، ممکن است عواملی بعد از ارتکاب رفتار متهم و پیش از تحقق نتیجه‌ی مجرمانه، در ایجاد آن دخالت کنند به نحوی که انتساب حقیقی واقعه را به متهم با دشواری روبرو سازند. یکی از این عوامل رفتار بزه دیده می‌باشد. گاه رفتار بزه دیده (فعل یا ترک فعل) در حدوث نتیجه‌ی مجرمانه، تسریع یا تشدید آن تأثیر علّی دارد. در این مقاله تلاش شده تا با بررسی نمونه هایی از آرای صادره از دادگاه های ایران و انگلیس که از دو نظام حقوقی مختلف پیروی می کنند رویکرد قضات دادگاه ها به سهم علّی رفتار عمدی بزه دیده در نتیجه ی نهایی رفتار متهم و اهمیت آن در رفع یا تخفیف مسئولیت او مورد ارزیابی قرار گیرد. تحلیل این آراء گویای آن است که قضاوت های علّی رایج در حقوق کیفری نسبی است و نه تنها از یک نظام قضایی به نظام قضایی دیگر متفاوت می باشد بلکه از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر در یک نظام کیفری و حتی در مراحل مختلف رسیدگی و دادرسی در یک پرونده فرق می کند.
واژگان کلیدی: رفتار بزه دیده، رابطه‌ی علّیت، نتیجه ی مجرمانه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Iran and England Courts' Approach to Effects of Murdered's Deliberate Behaviour in Interrupting of Cause Link

نویسنده [English]

  • Shahram Mohammadzadeh
Law, Law, Islamic Azad University North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

"Iran and England Courts' Approach to Effects of Murdered's Deliberate Behaviour in Interrupting of Cause Link"
Abstract:
In debate of cause link, factors may interfere after committing accused's behaviour and before realization criminal result for creation it, in the way that real attribution fact to accused faces to difficulty.
One of these factors is victim's behaviour. Sometimes his/her behaviour (act or omission) in happening criminal result, acceleration or resonance have casual effect.
In this article, several patterns of Iran and England courts' verdicts are analysed and judgs' approach to causal effect in the final result of accused's behaviour and it's importance in remove or diminish of his responsibility is evaluated. This evalution clarify that the current casual judgment in criminal law is relative and not only from one judicial system to another judicial system is different but also is different from one court to another court in same criminal system even in different stages of one trial

کلیدواژه‌ها [English]

  • Victim's behaviour
  • Cause link
  • Criminal result