تعارض أقاریر در باب قتل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

دربارۀ این که اگر نسبت به قتل یک شخص أقاریر متعارضی مطرح شود میان فقیهان اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد. قانونگذار نسبت به این مسأله در قانون مجازات اسلامی جدید موضعی کاملاً متفاوت با قانون مجازات سابق و مشهور فقیهان برگزیده است. ما نیز معتقدیم ازآن جا که فتوای مشهور فقیهان در این رابطه مستند به روایاتی است که با تردیدهایی جدّی مواجهند، لذا پذیرش آن دشوار است. امّا، موضع جدید قانونگذار را نیز قابل نقد می-دانیم.
به عقیده ما، با توجّه به عدم دسترسی به دلیل نقلی معتبر، مناسب‌ترین نظر این است که هنگام وجود أقاریر متعارض، در صورت عدم «اطمینان» به تبانی میان اقرارکنندگان می‌بایست حکم به سقوط قصاص و دیه از اقرارکنندگان و جواز رجوع ولیّ مقتول به «بیت المال»، و در صورت «اطمینان» به تبانی آنان حکم به جواز رجوع ولیّ دم به هر یک از آنان به مقتضای اقرارش کنیم.

کلیدواژه ها: اقرار، تعارض أقاریر، قتل، پرداخت دیه از بیت المال.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The conflict of confessions on murder

چکیده [English]

There are plenty of dissidences about the conflict of confessions’s decree. Law-giver has adopted quite a different stand to this problem in modern Islamic penal code in contrast with the former code and the jurisconsults’s dominant opinion. Because the jurisconsults’s dominant opinion is based on traditions that are encountered a serious doubts, we believe that it is difficult to admit it, too. But, in our opinion the modern law-giver’s stand can be criticized, too.
Because we don’t have access to a valid traditional evidence, in our opinion when there are conflicting confessions and we don’t have certainty about collusion among who confess we should remove retaliation and blood money on who confess and permit to avenger of blood to refer to public treasury, and if we have certainty about collusion among who confess, we should decree that avenger of blood can refer to each of them accordance with his confession.
Keywords: Confession, Conflict of confessions Murder, Paying the blood money from the public treasury

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confession
  • Conflict of confessions Murder
  • Paying the blood money from the public treasury