رهیافت های پیش نگرانه در مهار تروریسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

3 استادیار گروه حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

ناکارآمدی رویکردهای مجازات‌محور پس از وقوع حملات تروریستی در پیشگیری از این پدیده‌‌ی مجرمانه، به گسترش راهبردهای نوین کنترل تروریسم از رهگذر سازوکارهای پیشدستانه و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه قبل از وقوع جرایم تروریستی منجر شده است. مقاله حاضر درصدد است با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی به این پرسش که «در راستای پیشگیری از مخاطرات زیانبار تروریسم در مرحله‌ی پیش از ارتکاب جرایم تروریستی، چه تمهیدات پیش‌نگرانه‌ای در نظام‌های حقوقی پیش‌بینی شده است؟» پاسخ دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد امروزه رهیافت‌های پیش‌نگر جهت مهار تروریسم جایگاه ویژه‌ای در نظام‌های حقوقی یافته و نظام‌های تقنینی با اتخاذ سازوکارهای قبل از وقوع تهدیدهای تروریستی، رویکرد آینده‌نگری را نسبت به این پدیده‌ی خطرناک اتخاذ کرده‌اند. مهم‌ترین راهبردهای پیش‌نگر در کنترل تروریسم عبارت است از تحدید مالکیت، شفافیت مالی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، محدودیت‌های ارتباطی، آموزشی و اشتغال، الزامات اقامتی و نظارتی، کنترل سفر و تفتیش اماکن. ضمانت‌اجرای اقدامات پیش‌نگرانه در مواجهه با تروریسم شامل اقدامات اجرایی، قرارهای کنترل و بازداشت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticipatory Approaches to Restraining Terrorism

نویسندگان [English]

  • Leila Nemati 1
  • Raheleh Seyed Morteza Hosseiny 2
  • Azam Mahdavipour 3
1 Department of Criminal Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University,
2 Assistant Professor, Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran
3 Assistant Professor, Department of Criminal Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran
چکیده [English]

The ineffectiveness of punitive-based approaches after the occurrence of terrorist attacks in preventing this criminal phenomenon has led to the development of new strategies in order to control terrorism through preemptive mechanisms and the adoption of preventive measures before the occurrence of terrorist crimes. The present article by using descriptive-documentary research method seeks to answer the question that, in order to prevent the harmful risks of terrorism in the precrime stage, what Anticipatory measures have been presented in legal systems? Findings of this research demonstrate that today Anticipatory approaches to containment terrorism have a special station in legal systems. legislative systems by adopting Anticipatory mechanisms before the occurrence of terrorist threats, Have the future-based approach Against this dangerous phenomenon. The most important Anticipatory strategies to control terrorism to include the limitation or prohibition of ownership, financial transparency and prevention of terror financing, communication, training and employment restrictions, residence and monitoring obligations , control on travelling and inspect places. Safeguards for Anticipatory measures in the face of terrorism include administrative measures, Control orders and arrest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preemptive
  • Prevention
  • Early intervention
  • Terrorism Management
  • Control