تحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده

بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده روی با عنوان و پیامدهای کلاهبرداری مورد توصیف قرار گرفته و گاه با رویکردی معتدل به آن نگریسته شده است.با این وجود آنچه جای نگرانی دارد رویکرد کنونی قانون و رویه قضایی در خصوص این بزه رایج می باشد به گونه ای که سهل گیری و بی توجهی بدون توجیه در قبال آن موقعیت و حقوق مشروع بستانکار را به قهقراء سوق داده است.وجود شرایطی همچون لزوم محکومیت قطعی بدهکار در محاکم قضایی به منظور تحقق بزه مورد اشاره به عنوان اقدامی سطحی نگرانه واجد زیانهای متعدد شخصی و اجتماعی ملموسی است که مرتفع سازی آنها جز از طریق اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در پی آن رویه قضایی کنونی امکان پذیر نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trespasser Debtor and Unprotected Creditor (A Criticism on the Law and Judicial Procedure of Iran about Transaction in order to Evasion of Debt)

نویسندگان [English]

  • mohsen Ghojavand 1
  • Omid Shirzad 2
1 Ph.D student in private law of Esfahan university
2 The Assistant Professor in Law and Political Science of Yazd University
چکیده [English]

Doing review in judicial changes about transaction in order to evasion of debt in Iranian law regime show that there are very fluctuations that can be described as unjust exceeding stream to unreasonable indifference. There is a certain fact that the rights of lawful creditor have impacted from these fluctuations and approaches.
The mentioned crime as a current and widespread crime sometimes described as a fraudulent act and sometimes has been recognized by a medium approach in Iranian law regime.at this time, there are some requirements to meeting this crime upon new financial convicted persons act, for example, the requirement of definite conviction of debtor and protected debts in judicial forums in order to realize of mentioned crime. This requirement have many social and personal tangible harms for creditor and this situation can be resolved only by amending of new act and provisions so judicial procedure about financial convicted persons act.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transaction in order to evasion of debt
  • Judicial procedure
  • Rights of creditor
  • Financial conviction