ترک فعل در جنایات غیرعمدی: از معیار تا مصداق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

امکان ارتکاب جنایت شبه عمدی موضوع ماده 291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با ترک فعل وجود دارد با این قید که نمونه بارز جنایات با ترک فعل در بند پ (تقصیری) این ماده محقق می شود. در بند الف و ب این ماده، رفتار مرتکب مؤثر در مقام نیست و می‌تواند اعم از فعل و ترک فعل باشد. چالش برانگیزترین قسمت این پژوهش مربوط به امکان تحقق جنایت خطای محض با ترک فعل است. تحقق جنایت خطای محض موضوع بند الف ماده 292 با ترک فعل ممکن نیست زیرا در این فرض، یا تارک فعل به علت فقدان شرط توانایی مسئول نیست یا در صورت مسئولیت، جنایت او عمدی یا شبه عمدی است. در بند ب ماده مذکور اگر صغیرممیز طبق ماده 85 قانون امور حسبی متعهد شود و در اثر ترک تعهد جنایتی حاصل شود، جنایت حاصله خطای محض است. در نهایت اینکه اگرچه ارتکاب جنایت خطای محض موضوع بند پ ماده مذکور به طور نادر رخ می‌دهد ولی از لحاظ ثبوتی منتفی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manslaughter by Omission: from Criterion to Instance

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hajidehabadi 1
  • Ali Asgari Morovat 2
1 Associate Professor in criminal law and criminology, College of Farabi, University of Tehran.
2 Master of Laws (LL.M) in criminal law and criminology, College of Farabi, University of Tehran
چکیده [English]

It is possible to commission of quasi-intentional felony, the subject of three clauses of article 291, by omission with this condition that the most prominent example of felonies is to be committed by the omission in C section (falseness) of this article. In clause (a) and (b) of this article, the behavior is not effective and can consist of action and omission. The most challenging part of this research is the possibility of commission of simple mistake felony by omission. The commission of simple mistake felony, the subject of clause (a) of Article 292 is not possible by omission, since in this assumption, or the perpetrator is not responsible for the lack of the condition of ability or, in the case of liability, the crime is intentional or quasi-intentional. In clause (b) of this article, if the minor is undertaking in accordance with Article 85 of the Non-Litigious Matters Act, and a felony is committed by commission, this is simple mistake felony. Finally, although the commission of simple mistake felony, the subject of clause (c) of Article 292, is rare by omission, but it cannot be falsified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • omission
  • Manslaughter
  • Article 295 of the Islamic Penal Code 1392
  • Article 85 of the Non-Litigious Matters Act 1319