تحلیل تعدد معنوی جرم در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

چکیده

حقوق کیفری ایران در تعددواقعی جرم قایل بر تشدید مجازات مرتکبین است ولی در تعدد معنوی اینچنین نیست.اما تشخیص تعددمعنوی از واقعی همیشه ساده نیست. این دشواری با تصویب قانون مجازت 1392 و ایجاد قاعده «تعددنتیجه» بیشتر شده است زیرا بین این دوتأسیس حقوقی تشابه بسیار وجود دارد. بنابراین ضرورت دارد تاپژوهشی جامع در مورد شرایط تحقق تعدد معنوی جرم صورت گیرد.
سوال پژوهش حاضراین است که شرایط تحقق تعدد معنوی جرم چیست و وجوه افتراق و اشتراک آن با عناوین جزایی مشابه چه می باشد ؟ نتیجه پژوهش بیانگر این است که شرایط تحقق تعددمعنوی ، متعدد می باشد که از جمله مهمترین آنها ارتکاب رفتار واحدو نقض بیش از یک ماده از قانون جزا است. همچنین مهمترین وجه افتراق تعدد معنوی از تعدد نتیجه این است که در تعدد نتیجه، از رفتار واحد، نتایج متعدد حاصل می شود لیکن در تعدد معنوی از رفتارواحد، نتیجه واحد حاصل می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing of the immaterial plurality of crime in Iran's Criminal Law

نویسنده [English]

  • masood bassami
Academic member of Azad University
چکیده [English]

Iran's criminal law in the material plurality crime is intended to aggravation of punishment the perpetrators but this is not so much in the immaterial plurality. the recognition of the immaterial plurality of the real is not easy. This difficulty is enhanced by the enactment of the Penal Code 1392 and generates the rule of “plurality of result” because there is a similarity between this two juridical foundations. Therefore, it is imperative to carry out a study of the conditions for the realization of the immaterial plurality.
The question of this research is what are the conditions for the realization of immaterial plurality and what is the point of differentiation and sharing with similar titles? The results of this study indicate that the conditions for the realization of the immaterial plurality are numerous; one of the most important of these is committing a unit behavior and violating more than one article of the Criminal law. Also, the most important aspect of differentiation of the immaterial plurality of the plurality of result is that, in the plurality of result from the unit behavior, various results are obtained, but in the immaterial plurality of the unit behavior, the unit result is obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plurality of crime
  • immaterial plurality
  • aggravation of punishment
  • plurality of result
  • unit behavior