تحلیل فقهی – حقوقی سرایت جنایات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گاهی صدمۀ وارده به جهت عدم معالجه یا عدم تأثیر آن، عفونت کرده و به قسمت های دیگر عضو یا سایر اعضاء و یا حتی به نفس مجنی علیه سرایت نموده و حسب مورد سبب قطع عضو یا مرگ وی می‏گردد. این امر در جنایات عمدی ممکن است قبل از قصاص یا پس از آن در خصوص مجنی علیه اتفاق افتد. کما اینکه ممکن است در مورد جانی واقع شده و وی به سبب سرایتِ اثرِ قصاص فوت کند یا فساد عضوِ مقتصٌّ منه، منجر به قطع عضو یا اعضای دیگر او گردد. مساله اساسی این است که آیا سرایت جنایاتِ عمدی با غیر عمدی از یک حکم تبعیت می‏کنند و آیا در این دو، اصل بر تداخل عضو در عضو (بزرگتر) یا عضو در نفس می‏باشد یا اصل بر عدم تداخل است یا باید قائل به تفصیل بود؟ فتاوی فقهای امامیه اغلب در موارد مزبور متفاوت است. این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم سرایت، حکم مصادیق مختلفۀ آن را مورد بررسی قرار داده و دیدگاه قانونگذاران اسلامی خاصه قانونگذار 1392 را دائر بر عدم تداخل سرایت جنایات عمدی و غیر عمدی، مگر در مواردی که میان نتیجه حاصله و صدمه یا صدمات وارده رابطۀ استنادی برقرار می‏باشد، تأیید نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential Analysis - Legal Exposing Crimes Underlining Islamic Penal Code 1392

چکیده [English]

Sometimes the harm inflicted on a person of not treating or not effecting it, Infection and spread to other parts or other organs, or the self-perpetrator, and may be, cause amputation or breathing. This in intentional crimes against retaliation before or after retribution. Altogether, it about Johnny, and he will die due to the transgression of retaliation, or the corruption of a member of my community, leading to his amputation or other members. The question is whether the spread of deliberate crimes with the inclining of unintentional crimes complies with a ruling, and whether in the two of them the principle is based on the interference of the organ in the memberor the member in the soul or the principle is that it does not interfere, or Should it be detailed in detail? Imams 'jurists' fatwa often is difernt. this article, while explaining the concept of contagion, the judgment examines various instances of it in terms of the opinions, and the views of Islamic law-makers, especially the legislator of 1392, do not apply to the inconsistency of intentional and unintentional crimes, except in cases where The resulting result and the damage or damage sustained by the citation relationship is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words:"Infection"
  • "Madness against"
  • "felon"
  • "member"
  • "Breath"