جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

حقوق کیفری منطقه‌ای را می‌توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین‌المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین‌المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیة اروپا نمونة بارز یک حقوق کیفری منطقه‌ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش‌بینی شده است. بدین‌سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه‌ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش‌بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی‌سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می‌کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده‌اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی‌های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش‌بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می‌تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Substitution of classic mechanism of extradition with European arrest warrant in European Union Criminal law

نویسندگان [English]

  • mohammad faraji
  • Behzad Razavifard
Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

It is possible to consider regional criminal law as the third domain of international criminal law beside two other domains including crimes with an exterior element and international crimes. European Union criminal law is the best example of a regional criminal law under which some organizations and regulations are provided in the Union level. Doing so, pursuant to the creation of a criminal jurisdiction in a regional level, different institutional and normative mechanisms are realized in order to prevent and suppress the crimes. This article is to explain European arrest warrant, as one of those aforementioned mechanisms, that based on mutual confidence and judicialization of the extradition procedure make simpler the surrender of accused or convicted persons than one related to extradition. To do so, concerned acts are analyzed in order to explain juridical nature and procedure of this warrant and also to make clear its differences with extradition. Consequently, execution of European arrest warrant instead of extradition, regarding to expansion of transnational criminality and simpler circulation of individuals amongst countries, can better realize criminal justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • regional criminal law
  • extradition
  • European warrant arrest