نویسنده = اعظم مهدوی پور
تعداد مقالات: 1
1. نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع

دوره 3، شماره 10، بهار 1394، صفحه 129-156

اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانی کرانی