سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

فرم اشتراک نشریه پژوهش حقوق کیفری

حق اشتراک سالانه ( 4 شماره):

مؤسسات و اشخاص 244000 ریال

تک شماره: 50000 ریال

لطفاً مبلغ مذکور را به حساب شماره 98722890 بانک تجارت شعبه شهید کلانتری کد 985

بنام دانشگاه علامه طباطبائی واریز و اصل فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک به نشانی: تهران:

بلوار دهکده المپیک ، تقاطع بزرگراه همت ، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشکده

حقوق و علوم سیاسی ، دفتر نشریه ارسال نمایید.

کد پستی: 1489684511 صندوق پستی: 8477  14155

تلفن021-44737615

سایت نشریه:allamehcriminal@atu.ac.ir

مشخصات مشترک

نام : ..................... نام خانوادگی:.....................................................

شغل.................... میزان تحصیلات: ......................................................................

تاریخ شروع اشتراک: ............................ از شماره ............ ویژه حقوق ..................

نشانی کامل: ............................................کد پستی: ...........................................

صندوق پستی: ..................................................................................................

تلفن: ....................................... پست الکترونیکی: .......................................

تاریخ و امضا