نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران. (نویسنده مسئول).

3 استادیار گروه حقوق، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

قاعده بطلان دلیل از قواعد مهم در نظام دادرسی کیفری است که نقش عمده‌ای در تضمین حقوق دفاعی متهم ایفا می‌کند و موجب فراهم آوردن زمینه‌های حمایتی بیشتر از حق‌های مربوط به دادرسی در تحقیقات مقدماتی می‌شود. این قاعده در نظام‌های مختلف حقوقی پذیرفته شده و در نظام حقوقی ایران به روشنی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این قاعده، هم بر پایه تفکر فردگرایی و هم در پرتو اندیشه جمع‌گرایی توجیه پذیر است. از دیدگاه نخست، هدف حمایت بیشتر از فرد متهم و تضمین حق‌های بشری و فردی اوست، اما نگاه دوم، بهبود کیفیت دادرسی و عملکرد نظام قضائی است. مطالعات نشان می‌دهد نگاه غالب در حقوق ایران و بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر نگاه فردگرایانه به قاعده بطلان دلیل بوده ،اما تحولات نظام‌های حقوقی ، مبانی فکری این قاعده راتغییر داده و بیش از آنکه به فرد توجه شود، جامعه را کانون توجه قرارداده است. این امر به ارتقاء شأن دستگاه قضائی و مشروعیت آن در نگاه مردم کمک می‌کند. این بررسی مطالعه‌ای تطبیقی دو نظام حقوقی ایران وامریکا است که نتیجه آن خیزش هر دو نظام حقوقی به سمت اندیشه جمع‌گرایانه به عنوان مبنای قاعده بطلان دلیل و توجه و تأکید بر بازخوردهای اجتماعی عملکرد دستگاه قضایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

fundamentals of the exclusionary rule in the iranian and american law

نویسندگان [English]

  • yousef niknam 1
  • amir hossein rahgosha 2
  • mehdi hooshyar 3

1 PhD student in Criminal Law and Criminology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

2 (Assistant Professor of Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran. (Author

3 Assistant Professor of Law, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Exclusionary rule has been accepted in different legal systems and has not been clearly accepted in Iranian legal system.this rule can be justified both on the basis of individualism thinking and in the idea of collectivism. In the first approach, the goal is to further protect the accused and guarantee his human and individual rights, in the second approach, the goal is to improve the quality of the trial and the performance of the judicial system. Studies show that the dominant approach in Iranian law, as well as in many other individualistic legal systems, has been the reason for the exclusionary rule. the changes that have taken place in the legal system have caused the ideological foundations of this rule to change and society to thinking be in the center of attention rather than the individual, which in turn raises the status of the judiciary and, in other words, increases legitimacy. This study was conducted with a comparative study in the USA and Iranian legal system and the result is the confirmation of the rise of both legal systems to collectivist thinking as the basis for identifying exclusionary rule and attention to social feedback on the performance of the judiciary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evidence
  • Individual Rights
  • Fair Trial
  • Individualism
  • Collectivism