کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: بزهدیده شناسی بالینی
تعداد مقالات: 1
1. بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی

دوره 5، شماره 17، زمستان 1395، صفحه 127-154

10.22054/jclr.2017.7122

ابوالقاسم خدادی؛ مریم افتخار