درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه

حسین محمد کوره پز؛ عبدالعلی توجهی

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 93-119

چکیده
  در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، شاهد تغییرات و نوآوریهای اساسینسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانونگذار آن است که در مباحث مختلف حقوق کیفریبهویژه قواعد حاکم بر مجازاتها با اتخاذ رویکردی اصلاحگرایانه ضمن رعایت مصالح بزهکار،از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در اینچارچوب از سیستم ...  بیشتر

تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری

لمیاء رستمی؛ محمد کاظم زارع

دوره 2، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 137-165

چکیده
  چکیده انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ...  بیشتر