ضرورت بازنگری در ملاک و آیین جبران خسارت از متهمان بازداشت شده در فرایند دادرسی کیفری ایران

علی آقابابایی بخشایش؛ بتول پاکزاد؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور رحمدل

دوره 9، شماره 33 ، دی 1399، ، صفحه 253-278

https://doi.org/10.22054/jclr.2020.50107.2065

چکیده
  در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به نحوی که مورد استقبال عموم حقوق‌دانان قرار گرفته، متهمانی که پس از مدتی بازداشت با صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت مواجه می‌شوند، علی‌الاصول مستحق دریافت خسارت از دولت قلمداد شده اند. به رغم مزایای مترتب بر این نو‌آوری مقنن که بر آنها به قدر کافی تأکید شده، نکته‌ای که در این میان مغفول مانده، ...  بیشتر