بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی

رحیم نوبهار

دوره 2، شماره 5 ، بهمن 1392، ، صفحه 9-46

چکیده
  چکیدهدر نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرماست. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا واقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره،توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط ...  بیشتر