در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه

عبدالعلی توجهی؛ علی دهقانی

دوره 1، شماره 3 ، تیر 1392، ، صفحه 7-34

چکیده
  تأمین امنیت خواستهی نخستین دولتها- خواه نامردمسالار )غیردمکراتیک( و خواه مردم-سالار و آزادیخواه )دمکراتیک(- بوده است. با این وجود، پایداری و ثبات امنیـت و احسـاسآرامش شهروندان، در گرو قانون مندی توأم با رعایـت حقـوق بنیادین)اساسـی( شـهروندان، ازیک سو و نگاه همه جانبه به موضوع امنیت و پرهیز از یک سویه نگری و برداشت حـاکمیتی ازمفهوم ...  بیشتر