رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی

قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیرآبادی

دوره 4، شماره 12 ، مهر 1394، ، صفحه 125-145

https://doi.org/10.22054/jclr.2015.1784

چکیده
  چکیدهمشارکت جنایی به مثابه عنوانی که دربرگیرنده ی معاونت و شرکت در ارتکاب جرم وهمچنین جرایم سازمانیافته میشود، حوزهی مطالعاتی مشترکی میان حقوق کیفری و جرم -در ،« مداخلهی حداقل دو نفر در ارتکاب جرم » شناسی است. ابتنای تعریف مشارکت جنایی برهر دو حوزهی مطالعاتی، همدلی دانشهای مذکور را در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق آن بهدنبال داشته ...  بیشتر