نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 119-141]
 • آثار بزه دیدگی تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-32]
 • آدم‌ربایی ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-72]
 • آزادی بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 221-253]
 • آزادی فردی انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • آزادی مشروط کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 9-36]
 • آسیب های روانی و عاطفی بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 127-154]
 • آشتی کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 9-34]
 • آگاهی تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 155-196]
 • آگاهی از نظام عدالت کیفری حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]
 • آلاینده سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 119-141]
 • آیین دادرسی کیفری آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 115-144]
 • آیین دادرسی کیفری ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 285-320]
 • آیین دادرسی کیفری اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 331-357]

ا

 • اتحادیة اروپا جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 79-107]
 • اتحادیه اروپا رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 109-140]
 • اتحادیه آفریقایی توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 261-283]
 • اتلاف عضو «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 9-40]
 • اثبات حد تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده‌ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 67-89]
 • اثربخشی واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 143-170]
 • اجازه قانون «بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی » [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 109-134]
 • اجبار روان شناختی تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 287-318]
 • اجتماع امر و نهی «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-170]
 • اجرای احکام زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-67]
 • اجرای عدالت جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 97-120]
 • احساس امنیت بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-91]
 • اختیار ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 39-72]
 • اختلالات روانی اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 9-39]
 • اختلال آسیب پس از استرس بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 127-154]
 • اختلال روانی سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 9-42]
 • اختلال شخصیت دو قطبی اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 9-39]
 • اخراج موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-32]
 • اخلاق تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 121-141]
 • اخلاق اعمالِ کیفر ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 47-71]
 • ادغام چند دو یا چند جانبه مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 141-172]
 • ادغام یک‌جانبه مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 141-172]
 • ادله اثبات تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 287-318]
 • ادله اثبات دعوا زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-67]
 • اراده تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 121-141]
 • اراده ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 39-72]
 • ایران اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 155-188]
 • ایران واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 43-74]
 • ارتشاء اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 159-180]
 • ارجاع کیفری رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 255-285]
 • ارزشهـای بشری جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-96]
 • ارش دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-146]
 • ارش «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 9-40]
 • ارکانِ جرم افساد فی الأرض چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 205-232]
 • اساسی سازی حقوق پیشگیری اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 91-111]
 • اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 97-120]
 • اساسنامه رُم نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 113-146]
 • استرداد جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 79-107]
 • استرداد مجرمین موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-32]
 • استفاده از قابلیت GPS تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 65-101]
 • استنادپذیری ادله ی الکترونیک حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 69-97]
 • اسیدپاشی تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-32]
 • اسناد بین المللی ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-72]
 • اسناد حقوق بشر جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 41-73]
 • اشتباه جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 191-226]
 • اشخاص بیتابعیت چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 147-175]
 • اشخاص حقوقی دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 147-169]
 • اشخاص حقوقی حقوق عمومی امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 251-284]
 • اصلاح و بازپروری تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 137-165]
 • اصلاح و بازپروری درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 93-119]
 • اص ل برابر ی سلاح ها تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92 [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 113-136]
 • اصل برائت جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 81-111]
 • اصل پیوستگی و دائمی بودن لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-163]
 • اصل ترافعی تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92 [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 113-136]
 • اصل تعدّد قاضی طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 95-115]
 • اصل تماس و ارتباط لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-163]
 • اصل حداقل بودن اصل حداقل بودن حقوق جزا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-65]
 • اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 173-200]
 • اصل شناسایی متقابل رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 109-140]
 • اصل ضرر حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 83-110]
 • اصل عدم جداسازی لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-163]
 • اصل قانونی بودن دادرسی طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 95-115]
 • اصل قطعیّت آراء طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 95-115]
 • اصل هم ترازی بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 131-148]
 • اطفال و نوجوانانِ بزهکار «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-196]
 • اعاده دادرسی ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-62]
 • اعتراف به مجرمیت کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 9-34]
 • اعدام مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 9-39]
 • اعدام نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 125-157]
 • اعضای داخلی «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 9-40]
 • اعلام نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 113-141]
 • اعلامکننده جرم سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 65-86]
 • اِعمال خشونت ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 9-38]
 • اعمال زور توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 35-66]
 • اعمال نفوذ ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-60]
 • اعمال نفوذ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 159-180]
 • اعمال نفوذ فاعلی اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 159-180]
 • اعمال نفوذ منفعلانه اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 159-180]
 • اغفال روانی مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 48-68]
 • افساد فی الأرض چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 205-232]
 • افشای جرم نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 129-156]
 • افغانستان اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 155-188]
 • اقامه‌ حد بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 265-297]
 • اقدامات مجرمانه مشترک موسع مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 137-164]
 • اقرار تعارض أقاریر در باب قتل [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 35-58]
 • اقرار نادرست تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 287-318]
 • اقلیت قومی روهینگیا پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 45-73]
 • اگزیستانسیالیسم بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 221-253]
 • الغاگرایی کیفری بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 265-297]
 • الگوی راهبردی الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-164]
 • الگوی قانونی الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-164]
 • الگوی نگرشی الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 143-164]
 • الگوهای کیفردهی تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-140]
 • امنیت در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]
 • امنیت حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]
 • امنیت تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 59-81]
 • امنیت اجتماعی در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]
 • امور حاکمیتی امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 251-284]
 • انتساب مسئولیت باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 173-200]
 • انتشار حکم محکومیت تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 137-165]
 • انتقال اجباری پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 45-73]
 • انتقام جویی تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 137-165]
 • انسان قابل شناخت مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 38-9]
 • انسجام اجتماعی نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 125-157]
 • انگیزه‌های جنایی نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 65-80]
 • اهداف عدالت انتقالی( سازش تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 213-247]

ب

 • با به کارگیری پنج فن «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]
 • بی احتیاطی مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 97-130]
 • بارداری مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 37-65]
 • بازپرس جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 191-230]
 • بازجویی پلیس تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 287-318]
 • بازدارندگی تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 137-165]
 • بازداشت ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-72]
 • بازداشت جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 81-111]
 • بافتار « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 149-164]
 • برچسب مجرمانه درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 93-119]
 • بی رحمی و خشونت کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]
 • بررسی تطبیقی بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 187-220]
 • برساختگرایی تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]
 • برنامه‌‌های پلیسی واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 143-170]
 • بزه‌دیدگی نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 147-167]
 • بزهدیدگی اطفال و نوجوانان سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 121-146]
 • بزه‌دیدگان سبز بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 37-67]
 • بزه‌دیدگی زنان نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 147-167]
 • بزه‌دیدگی سازمانی تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]
 • بزهدیده نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 113-141]
 • بزه دیده جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 165-181]
 • بزه دیده بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 131-148]
 • بزه دیده بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 95-126]
 • بزه‌دیده تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]
 • بزه دیده شناسی نخستین نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 41-71]
 • بزهکار اقتصادی توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 239-267]
 • بزه‌کاران سایبری نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 65-80]
 • بیطرفی قضـایی متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 143-161]
 • بی گناهی قانونی محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 63-86]
 • بی گناهی واقعی محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 63-86]
 • بیماری روانی قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 163-185]
 • بین‌النهرین باستان مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 115-143]
 • بهره کشی جنسی سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 121-146]
 • بهره وری بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 187-220]
 • بی هنجاری ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 33-56]
 • بیومتریک حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 69-97]
 • بوم شناسی جنایی ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 33-56]

پ

 • پارادایم کلاسیک جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-96]
 • پاردایم در حال ظهور جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-96]
 • پیامد جرم توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 239-267]
 • پیامدگرایی ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 47-71]
 • پدیده ی مجرمانه نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-100]
 • پدیده­ی مجرمانه امنیت گرایی سیاست جنایی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 39-67]
 • پرداخت دیه از بیت المال تعارض أقاریر در باب قتل [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 35-58]
 • پرونده تادیچ مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 137-164]
 • پزشک واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 197-226]
 • پست مدرنیسم پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 43-68]
 • پیش بینی جرم کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 9-36]
 • پیشگیری تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 147-174]
 • پیشگیری عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-216]
 • پیشگیری رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-64]
 • پیشگیری تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 103-140]
 • پیشگیری کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 171-211]
 • پیشگیری اجتماعی تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 103-140]
 • پیشگیری از جرایم جنسی نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 147-167]
 • پیشگیری جامعهمدار اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 91-111]
 • پیشگیر ی رشدمدار اساسی سازی حقوق پیشگیری از جرم در ایران [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 91-111]
 • پیشگیری فنی پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 83-113]
 • پیشگیری کیفری تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 103-140]
 • پیشگیری وضعی مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 82-98]
 • پیشگیری وضعی پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 83-113]
 • پیشگیری وضعی تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 103-140]
 • پلیس استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 145-161]
 • پلیس دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]
 • پلیس ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 227-250]

ت

 • تابعیت بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 70-93]
 • تابعیت تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 91-125]
 • تاریخ حقوق کیفری قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل‌گیری حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 225-255]
 • تاریخ یهود مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 115-143]
 • تانگو تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 65-101]
 • تبانی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]
 • تبدیل « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 149-164]
 • تبدیل تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 73-114]
 • تبعید پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 45-73]
 • تبعیض کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]
 • تبعیض جنسیتی زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-67]
 • تجریم مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-163]
 • تحدید حق شکایت تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]
 • تحریم مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-163]
 • تحقیقات مقدماتی تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92 [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 113-136]
 • تحقیقات مقدماتی متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 143-161]
 • تحقیقات مقدماتی اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 9-33]
 • تحقیقات مقدماتی جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 191-230]
 • تحقیقات مقدماتی جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 41-73]
 • تحلیل انتقادی تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • تحولات اجتماعی نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 125-157]
 • تخفیف « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 149-164]
 • تخفیف تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 73-114]
 • تخلفات انضباطی قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 63-83]
 • تدابیر حمایتی بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 115-153]
 • تداخل جنایت تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 231-264]
 • تداخل دیات تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 249-280]
 • ترس ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 9-38]
 • ترک فعل تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 99-120]
 • تروریسم هستهای پیشگیری وضعی از تروریسم هستهای با تأکید بر تدابیر نظارتی بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 83-113]
 • تزاحم «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-170]
 • تسلسل تباهی مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 48-68]
 • تسهیم دانش مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 82-98]
 • تشدید تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 73-114]
 • تشدید مجازات چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 227-226]
 • تعارض أقاریر تعارض أقاریر در باب قتل [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 35-58]
 • تعدد اعتباری تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 175-196]
 • تعدد جرم بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 159-189]
 • تعدد جرم افساد فی الأرض چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 205-232]
 • تعدد جنایات تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 249-280]
 • تعدد عنوانی جرم چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 227-226]
 • تعدد مادی بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 159-189]
 • تعدد معنوی بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 159-189]
 • تعدد نتیجه بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 159-189]
 • تعدد واقعی تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 175-196]
 • تعریف جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 167-199]
 • تعریف رفتارهای مجرمانه تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]
 • تعزیر شفاعت در حد و تعزیر [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-130]
 • تعزیر واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-32]
 • تعزیر بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 47-77]
 • تعزیر غیرمنصوص تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 89-112]
 • تعزیر غیرمنصوص مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-163]
 • تعزیر منصوص شرعی تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 89-112]
 • تعزیر منصوص شرعی مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-163]
 • تعطیل حد بازخوانی تحلیلی- انتقادی مفهوم اقامه‌ حد و تعطیل حد [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 265-297]
 • تعقیب جنایی جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 191-230]
 • تعقیب دعوای عمومی سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 65-86]
 • تعقیب و تحقیق بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 95-126]
 • تعیین کیفر تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-140]
 • تعیین مجازات بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 159-189]
 • تعهد تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 99-120]
 • تعهّدات مبنایی ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 87-113]
 • تفسیر « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 149-164]
 • تفسیر قانون چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 147-175]
 • تقصیر باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 173-200]
 • تقصیر رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-64]
 • تقصیر پزشکی واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 197-226]
 • تقلیل « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 149-164]
 • تکرار جرم بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 9-46]
 • تلافی دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 163-196]
 • تلفن همراه ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 227-250]
 • تهاجم ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 9-38]
 • توافق اراده جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]
 • توجیه توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 35-66]
 • توجیه واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 257-286]
 • توجیه جرم مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 48-68]
 • توقیف دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-141]
 • توقیف غیرقانونی ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-72]
 • توقیف غیر قانونی انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]

ث

 • ثبوت ارش نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 165-186]
 • ثلث دیه نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 165-186]

ج

 • جابجایی واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 143-170]
 • جایگاه اجتماعی-اقتصادی تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]
 • جامعه تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • جامعه انتقالی تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 213-247]
 • جانی تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-28]
 • جبران تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-32]
 • جبران خسارت زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 33-64]
 • جبران خسارت جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 81-111]
 • جبران خسارت ناشی از شکایت قانونی تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]
 • جرایم واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 43-74]
 • جرایم اقتصادی بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 187-220]
 • جرایم امنیتی نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 99-124]
 • جرایم امنیتی گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 75-108]
 • جرایمِ تروریستی نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-41]
 • جرایم تعزیری چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 227-226]
 • جرایم جنسی نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 41-71]
 • جرایم جنسی نقش جنسیت مؤنث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 147-167]
 • جرایم خشونت آمیز «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-196]
 • جرایم سایبری مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 29-45]
 • جرایم علیه سلامت جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 171-203]
 • جرایم متقابل نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 129-156]
 • جرائم زیست محیطی بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 37-67]
 • جرم بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 70-93]
 • جرم تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 91-125]
 • جرم ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 285-320]
 • جرم اقتصادی نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 129-156]
 • جرم اقتصادی توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 239-267]
 • جرم انگاری جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 165-181]
 • جرم انگاری تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 33-62]
 • جرم انگاری حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 83-110]
 • جرم انگاری کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 137-158]
 • جرم انگاری جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 171-203]
 • جرم‌انگاری تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • جرم‌انگاری بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 221-253]
 • جرم انگاری بین المللی جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-96]
 • جرم انگاری مصلحت گرایانه " نقدوبررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 175-206]
 • جرم زایی ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 33-56]
 • جرم‌زدایی بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 221-253]
 • جرم زدائی تاثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدایی در نظام حقوق کیفری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 33-62]
 • جرم سیاسی جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 69-103]
 • جرم سیاسی منفی جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 69-103]
 • جرم شناختی جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 167-199]
 • جرمشناسی رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-64]
 • جرم‌شناسی مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 48-68]
 • جرم‌شناسی پست جرم‌شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 9-46]
 • جرم شناسی تأسیسی پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 43-68]
 • جرم شناسی راست جدید بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]
 • جرم‌شناسی سبز بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 37-67]
 • جرم شناسی عصب «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-196]
 • جرم مطلق مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 97-130]
 • جرم مقید به نتیجه مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 97-130]
 • جزای نقدی بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 9-41]
 • جعاله ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-60]
 • جمهوری اسلامی مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 9-38]
 • جنایات بین المللی نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 131-162]
 • جنایت احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 144-171]
 • جنایت جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 191-226]
 • جنایت بـین المللـی جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-96]
 • جنایت مقصود عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 43-70]
 • جنسیت تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]
 • جنین مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 37-65]
 • جنین‌آزاری مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 37-65]
 • جنون اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 9-39]
 • جهانی شدن جرم آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 115-144]
 • جهل به قانون دیگر رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 65-87]
 • جهل تقصیری واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 163-189]
 • جهل موضوعی طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 95-115]

ح

 • حاکمیت سیاسی تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-32]
 • حبس مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 9-39]
 • حبس کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 181-203]
 • حتمیت اجرای مجازاتها بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 187-220]
 • حد تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 89-112]
 • حدود چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 205-232]
 • حذف و طرد تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 137-165]
 • حریم خصوصی استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 145-161]
 • حریم خصوصی دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-141]
 • حریم خصوصی تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 65-101]
 • حسابرس داخلی تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 117-148]
 • حسابرس و بازرس قانونی تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 117-148]
 • حق بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 131-148]
 • حق حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 83-110]
 • حق بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 221-253]
 • حق بر داشتن سلاح شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 73-102]
 • حق حیات واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-32]
 • حق دسترسی به وکیل گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 75-108]
 • حق شکایت تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]
 • حقیقت های رفتاری مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 38-9]
 • حق قصاص جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 208-238]
 • حق قصاص نفس تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی ) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 135-162]
 • حق گذشت تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی ) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 135-162]
 • حقوق بزه دیدگان بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 95-126]
 • حقوق بزه دیده جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 41-73]
 • حقـوق بـزهدیـده و مـتهم متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 143-161]
 • حقوق بشر موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-32]
 • حقوق بشر نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 131-162]
 • حقوق بشری بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-91]
 • حقوق بین الملل کیفری جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-96]
 • حقوق بین الملل کیفری پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل کشی؟ [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 45-73]
 • حقوق جزا اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 155-188]
 • حقوق جزای بین الملل چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 147-175]
 • حقوق دفاعی تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92 [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 113-136]
 • حقوق فردی و آزادی های عمومی جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 69-103]
 • حقوق کیفری شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 73-102]
 • حقوق کیفری تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 59-81]
 • حقوق کیفری بین المللی مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 137-164]
 • حقوق کیفری بین‌‌المللی دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 163-196]
 • حقوق کیفری منطقه‌ای جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 79-107]
 • حکم قانون «بررسی تطبیقی موضوع و ماهیت اجازه و حکم قانون در پرتو سرزنش پذیری اخلاقی » [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 109-134]
 • حکومت تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 59-81]
 • حکومت قانون و صلح پایدار) تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 213-247]
 • حمایت تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-32]
 • حمایـت از بزهدیده متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 143-161]
 • حمایـت حقـوقی حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]

خ

 • خسارت احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 144-171]
 • خسارت مادی و معنوی از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 31-65]
 • خشونت چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 57-81]
 • خشونت پلیس عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-216]
 • خشونت کیفری مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 38-9]
 • خشونت ورزشی چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 57-81]
 • خطای حقوقی مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 97-130]
 • خطای قضایی محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 63-86]
 • خطای کیفری مطالعه تطبیقی جرم غیرعمدی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 97-130]
 • خطاهای قضایی ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-62]
 • خطرناکی سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 9-42]
 • خواستن تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 155-196]
 • خود سرانه انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • خودکشی جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-106]

د

 • دادرسی دادگرانه بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 131-148]
 • دادرسی عادلانه محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 63-86]
 • دادرسی عادلانه قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 63-83]
 • دادرسی عادلانه طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 95-115]
 • دادرسی عادلانه گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 75-108]
 • دادرسی منصفانه در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]
 • دادستان جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 191-230]
 • دادسرا اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 9-33]
 • دادگاه بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 70-93]
 • دادگاه تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 91-125]
 • دادگاه اختصاصی نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 99-124]
 • دادگاه اروپایی حقوق بشر موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-32]
 • دادگاهای کیفری بین المللی کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 181-203]
 • دادگاه انقلاب نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 99-124]
 • دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 181-203]
 • دادگاه کیفری ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 285-320]
 • دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 137-164]
 • دادگاه های خارجی محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-63]
 • دادگاههای کیفری بین المللی کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 9-34]
 • دادگاه های مختلط دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 299-329]
 • دادگاههای ویژه مبارزه با فساد بررسی تطبیقی دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران با تأکید بر اصل حتمیت اجرای مجازاتها [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 187-220]
 • داده جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-106]
 • دارو درمانی بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 127-154]
 • داروی غیر مجاز جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 171-203]
 • درء الحدود بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-40]
 • در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]
 • دستگاه قضایی آمریکا جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 75-97]
 • دستگیری دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]
 • دعوای خصوصی ناشی از جرم ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری. [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 285-320]
 • دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 331-357]
 • دعوت جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-106]
 • دفاع مشروع شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 73-102]
 • دکترین دستان پاک دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 163-196]
 • دکترین شخص ثالث دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 101-141]
 • دلالی ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-60]
 • دلایل تأسیس دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 299-329]
 • دینامیک غیر خطی جرم‌شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 9-46]
 • دندان سیاه نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 165-186]
 • دیه نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 233-259]
 • دیه تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 231-264]
 • دیه اعضای داخلی دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-146]
 • دیه ستون فقرات تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 249-280]
 • دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 261-283]
 • دیوان عالی ایالات متحده استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 145-161]
 • دیوان عالی ایالات متحده ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 227-250]
 • دیوان عدالت اداری در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]
 • دیوان کیفری بینالمللی زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 33-64]
 • دیوان کیفری بینالمللی کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 9-34]
 • دیوان کیفری بین المللی کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]
 • دیوان کیفری بین المللی نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 113-146]
 • دیوان کیفری بین المللی کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 181-203]
 • دیوان کیفری بین المللی بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 95-126]
 • دیوان کیفری بین المللی توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 261-283]
 • دیوان کیفری بین المللی نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 131-162]
 • دیوان کیفری بین المللی دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 299-329]
 • دولت فراسرزمینی رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 109-140]

ذ

 • ذهنیت پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 43-68]

ر

 • رایانه جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-106]
 • رابطه استناد تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 99-120]
 • رابطه ی علیت رویکرد دادگاه‌های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطه‌ی علّیت [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 109-130]
 • رای کیفری خارجی اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 9-33]
 • ربع دیه نقد و تحلیل مبانی فقهی ماده 619 قانون مجازات اسلامی(مصوّب ۱۳۹۲) [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 165-186]
 • ردیاب استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 145-161]
 • رسیدگی کیفری مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-92]
 • رسیدگی کیفری افتراقی توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 239-267]
 • رسیدگی مجدد محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-63]
 • رضا ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 39-72]
 • رضایت تحلیل انتقادی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی: حقوق موضوعه و ضرورت‌های اصلاح آن [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 113-127]
 • رفتار ارادی تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 121-141]
 • رفتار بزه دیده رویکرد دادگاه‌های ایران و انگلیس به تأثیر رفتار عمدی مقتول در قطع رابطه‌ی علّیت [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 109-130]
 • رفتار جرم توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟ [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 239-267]
 • رفتار جسورانه چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 57-81]
 • رفتار خشن در ورزش چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 57-81]
 • رفتار غیر ارادی تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 121-141]
 • رفتار متعارف رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-64]
 • رفتار مرتکب تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 71-93]
 • رفتارهای جنسی تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-32]
 • رکن معنوی تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 155-196]
 • رمزنگاری حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 69-97]
 • روان پریشـی قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 163-185]
 • روان درمانی بازتوانی بزه دیده در پرتو بزه دیده‌شناسی بالینی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 127-154]
 • روان رنجـوری قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 163-185]
 • رویة قضایی بین‌‌الملل دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 163-196]
 • روش های پیش بینی تکرار جرم کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 9-36]
 • رویکردهای پیشگیرانه واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 43-74]
 • رویه قضایی فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 9-45]

ز

 • زنان زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-67]
 • زنان نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 41-71]
 • زندان زدایی فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 9-45]

ژ

 • ژگان کلیدی: جبران خسارت از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 31-65]

س

 • ساختارشکنی پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 43-68]
 • سازمان حفاظت محیط زیست بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 9-41]
 • سازمان ملل متحد دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 299-329]
 • سازمان های غیر دولتی حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 197-224]
 • سیاست نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-41]
 • سیاست افتراقی زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-67]
 • سیاست اقتصادی جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 167-199]
 • سیاست تقنینی سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 119-141]
 • سیاست جنایی مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 9-38]
 • سیاست جنایی امنیت گرایی سیاست جنایی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 39-67]
 • سیاست جنایی نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-100]
 • سیاست جنایی امنیت گرا نقض آزادی جریان اطلاعات در فرآیند پیشگیری موقعیت مدار از جرائم سایبری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 69-100]
 • سیاست جنایی امنیت­­گرا امنیت گرایی سیاست جنایی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 39-67]
 • سیاست جنایی قضایی عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 9-40]
 • سیاست جنگ با فقر بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]
 • سیاست کیفری بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-40]
 • سیاست کیفری اصل حداقل بودن حقوق جزا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-65]
 • سیاست کیفری قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 163-185]
 • سیاست کیفری مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 9-38]
 • سیاست کیفری ایران بزه دیده شناسی سبز [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 37-67]
 • سیاست گذاری فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 9-45]
 • سیاستگذاری جنایی اصل حداقل بودن حقوق جزا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-65]
 • سیاست گرایی- امنیتگرایی عدالت محوری بررسی جایگاه امنیت گرایی در سیاست کیفری ایران و آمریکا [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 67-91]
 • سیاسی شدنِ جرم بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]
 • سامانه جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-106]
 • سبب احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 144-171]
 • سببیت احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 144-171]
 • سبق تصمیم کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]
 • سزادهی تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 137-165]
 • سلاحهای هسته ای جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 61-96]
 • سلب آزادی سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 9-42]
 • سن تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]

ش

 • شاکی سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 65-86]
 • شبکه اجتماعی تحلیل بزه‌ دیدگی جنسی زنان در شبکه‌های اجتماعی: نمونه‌پژوهی تانگو [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 65-101]
 • شبهه رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 65-87]
 • شبهه واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 163-189]
 • شبهه جهل واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 163-189]
 • شبهه مجازات بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-40]
 • شخصیت مجرم کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 9-34]
 • شرکت در جرم رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 125-145]
 • شرکت های تجاری نظام عدالت کیفری و مسئولیت نقض موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط شرکت های تجاری [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 131-162]
 • شرکت‌های در حال تصفیه مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 141-172]
 • شرکت‌های در شرف تأسیس مسؤولیت کیفری شرکت‌های تجاری در وضعیت‌های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 141-172]
 • شفاعت شفاعت در حد و تعزیر [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-130]
 • شکایت نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 113-141]
 • شکایت شاکی مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 9-30]
 • شناخت مبانی نظری این مفهوم است. در این پژوهش «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]
 • شناسایی مجرم نیمرخ جرم‌شناختی بزه‌کاران سایبری [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 65-80]
 • شهادت شهود زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 39-67]
 • شهرت بررسی سیاست کیفری اسلام از منظر حدیث نبوی درءالحد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 15-40]
 • شهروند دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]
 • شهود و مطلعان بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 115-153]
 • شیوه­های هشدار­­رسانی هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 165-210]

ص

 • صدمات ستون فقرات تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 249-280]
 • صدمات معنوی تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 71-93]
 • صلاحیت زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 33-64]
 • صلاحیت جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 97-120]
 • صلاحیت آثار جهانی شدن جرم در قلمرو حقوق کیفری شکلی ایران [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 115-144]
 • صلاحیت بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 70-93]
 • صلاحیت تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 91-125]
 • صلاحیت اضافی محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-63]
 • صلاحیت تکمیلی نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 113-146]
 • صلاحیت جهانی محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 41-63]
 • صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنیٌّعلیه مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 9-30]
 • صلاحیت محلی چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 147-175]
 • صلاحدید دادسرا مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 9-30]

ض

 • ضابطین قضائی- مقامات قضائی انتقال ویروس ایدز و شروع به ارتکاب قتل عمد [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-14]
 • ضابطه جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 167-199]
 • ضریب همبستگی عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 9-40]
 • ضمان تحقق سنجی امکان وقوع قتل نفس به واسطه ترک فعل [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 99-120]

ط

 • طحال دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-146]
 • طرح ارتقای امنیت اجتماعی در جدال امنیت گرایی و موازین دادرسی منصفانه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 7-34]
 • طرح های احراز بی گناهی ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-62]
 • طلبکاران نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 233-259]

ع

 • عامل ارتباط چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 147-175]
 • عدالت ترمیمی تاثیر عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف کلان عدالت انتقالی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 213-247]
 • عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]
 • عدالت کیفری شفاعت در حد و تعزیر [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-130]
 • عدالت کیفری نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-41]
 • عدالت کیفری منطقه ای توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 261-283]
 • عفو نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 233-259]
 • عفو مجرم جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]
 • علقه ی اجتماعی ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 33-56]
 • علم به حکم رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 65-87]
 • عمد جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 191-226]
 • عمل دیگری معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 67-95]
 • عمل گرایی ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 47-71]
 • عنصر معنوی عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 43-70]
 • عوارض صدمات تاملی در دیه صدمات وارده بر ستون فقرات [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 249-280]
 • عوامل خطر کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 71-93]
 • عوامل رافع مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 29-45]

غ

 • غایت بودن انسان کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 137-158]
 • غفلت و قصور مطالعه سنجشی جنین‌آزاری در سامانه کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 37-65]

ف

 • فایده گرایی کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 181-203]
 • فاعلیت اخلاقی انسان کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 137-158]
 • فرآیند دادرسی عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-216]
 • فرآیند رسیدگی جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 97-120]
 • فرایند کیفری از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 31-65]
 • فرد بزهکار علی‌رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش «نظریّة خنثی‌سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی» [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 85-112]
 • فرض تقصیر واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 197-226]
 • فروشندگان مواد مخدر واکنش بازارهای خرید و فروش مواد مخدر در برابر تدابیر کنترلی پلیسی: کاهش یا جابجایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 143-170]
 • فساد کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 171-211]
 • فساد در زمین واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-32]
 • فساد قضایی ارتقای سلامت دستگاه قضا : موردکاوی مبارزه با پدیده واسطه گری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-60]
 • فعالیت اقتصادی جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 167-199]
 • فعل غیرمادی تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 71-93]
 • فعل مادی تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 71-93]
 • فقر بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]
 • فقه اسلامی دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-146]
 • فقه حنفی اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 155-188]
 • فقه شیعه بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 9-46]
 • فلسفه کیفری آینده نگر تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 137-165]
 • فلسفه کیفری گذشته نگر تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 137-165]
 • فنون رِید تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 287-318]
 • فوتبال چالش‌های حقوق کیفری درمواجهه با خشونت ورزشکاران در فوتبال [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 57-81]

ق

 • قاچاق انسان سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 121-146]
 • قاچاق داروی تقلبی جرم انگاری قاچاق داروی تقلّبی در اسناد بین المللی و حقوق ایران [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 171-203]
 • قاضی مجتهد طریقیّت یا موضوعیّت روش دادرسی مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیّه، حقوق اروپایی و حقوق موضوعه [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 95-115]
 • قاعده ی بازرسی پس از دستگیری ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 227-250]
 • قاعده درء اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 59-87]
 • قاعده درأ واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 163-189]
 • قاعدۀ اعضای فرد و زوج «جستاری در باب جنایت بر اعضای داخلی: بازخوانی انتقادی نظریۀ دیۀ معین» [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 9-40]
 • قاعدۀ ضدّ «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-170]
 • قانون اساسی اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 155-188]
 • قانون آیین دادرسی کیفری بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 115-153]
 • قانون آیین دادرسی کیفری جایگاه حقوق بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 41-73]
 • قانون آیین دادرسی کیفری سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 65-86]
 • قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بررسی تطبیقی حقوق بزه دیدگان در مراحل تعقیب و تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با دیوان کیفری بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 95-126]
 • قانون جدید تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 175-196]
 • قانون جزا اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 155-188]
 • قانون جزای عرفی قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل‌گیری حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 225-255]
 • قانون مجازات چالش‌های مربوط به تعدد عنوانی جرم در جرایم تعزیری [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 227-226]
 • قانون مجازات اسلامی دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 121-146]
 • قانون مجازات اسلامی مطالعه تعزیرات منصوص شرعی در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 131-163]
 • قانون مجازات اسلامی1392 اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 59-87]
 • قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-28]
 • قانون مجازات اسلامی 1392 تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 231-264]
 • قانون مجازات اسلامی جدید جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 165-181]
 • قانون‌نامة حمورابی مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 115-143]
 • قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 9-41]
 • قانون هوای پاک بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 9-41]
 • قتل تعارض أقاریر در باب قتل [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 35-58]
 • قتل جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 191-226]
 • قتل سریالی قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 163-185]
 • قتل عمد نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 233-259]
 • قتل عمد جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 208-238]
 • قتل عمدی عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 43-70]
 • قتل عمدی تأملی نو بر تعریف فعل مادی و غیرمادی در قتل عمدی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 71-93]
 • قدرت کیفری مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 38-9]
 • قرار بازداشت اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 9-33]
 • قرار تحقیقات کیفری رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 109-140]
 • قرار جلب اروپایی جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 79-107]
 • قریب‌الوقوع بودن ایجاد ترس از اِعمال خشونت به‌مثابه‌ی تهاجمی علیه تمامیت روانی اشخاص، در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 9-38]
 • قرون وسطی تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-32]
 • قش نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 9-41]
 • قصاص تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-28]
 • قصاص نسبت حقوق اولیای دم با حقوق طلبکاران مقتول [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 233-259]
 • قصاص اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 59-87]
 • قصاص تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 231-264]
 • قصاص نفس جلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 165-181]
 • قصد عنصر معنوی قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 43-70]
 • قصد ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 39-72]
 • قصد تحلیل عنصر محور رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 155-196]
 • قصد مجرمانه جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 141-174]
 • قلمرو کیفری قلمروِ کیفری در رسیدگی‌های انضباطی پلیس ایران [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 63-83]

ک

 • کادر درمانی واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 197-226]
 • کار آمدی کار آمدی و ناکار آمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 181-203]
 • کارکردگرایی کیفری تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-32]
 • کارکردگرایی نرم جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 75-97]
 • کامن لا دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]
 • کانون اصلاح و تربیت کانون اصلاح و تربیت از منظر پیشگیری رشدمدار [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 71-93]
 • کانون جرم خیز- کرمان -مواد مخدر سامانه اطلاعات جغرافیایی- تحلیلی مکانی بزهکاری -نقشه بزهکاری- پیشگیری جزیه و تحلیل جغرافیایی جرایم مواد مخدر در شهر کرمان [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 93-122]
 • کرامت انسانی کرامت انسانی مانع گسترش جرم انگاری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 137-158]
 • کیفیات مخففه کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 9-34]
 • کیفیات مشدده کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]
 • کیفر اعدام بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 9-46]
 • کیفردهی کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 69-89]
 • کیفرزدایی اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 59-87]
 • کیفرزدایی فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 9-45]
 • کیفرشناسی تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-32]
 • کیفرگذاری رویکردی نوین بر ارجاع کیفری در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 255-285]
 • کیفرهای الزامی تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-140]
 • کیفرهای فرضی تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-140]
 • کیفرهای نامعین تحلیل تطبیقی الگوهای کیفردهی در نظام کیفری ایران و انگلستان [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 105-140]
 • کلاهبرداری اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 159-180]
 • کلیدواژگان: ابزارگرایی ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 47-71]
 • کلیدواژگان: اثر بخشی دینی جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 75-97]
 • کلیدواژگان: اصول مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-92]
 • کلیدواژگان: بزه دیده تحلیل بزه دیده شناسانۀ اسیدپاشی با نگاهی به پرونده آمنه بهرامی نوا [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-32]
 • کلیدواژگان:پیشگیری ­وضعی خطرناک هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 165-210]
 • کلیدواژگان: تعدد تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 175-196]
 • کلیدواژگان: تعویق صدور حکم درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 93-119]
 • کلیدواژگان: جرایم علیه بشریت مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 48-68]
 • کلیدواژگان: جرم اقتصادی تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 147-174]
 • کلید واژگان: جرم اقتصادی جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 167-199]
 • کلیدواژگان: فقه جزایی اسلام بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 9-46]
 • کلیدواژگان: قدف تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده‌ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 67-89]
 • کلیدواژگان: گردشگری جنسی اطفال سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 121-146]
 • کلید واژگان: محکومان بی گناه ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-62]
 • کلید واژگان: محکومیت بی گناهان محکومیت بی گناهان: از خطای قضایی تا بی گناهی واقعی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 63-86]
 • کلید واژها: جرم انگاری " نقدوبررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 175-206]
 • کلید واژه ها: اقتصاد تنبیه مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 38-9]
 • کلیدواژه ها: بزه دیده بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 70-93]
 • کلید واژه ها: سیاست کاهش آسیب «تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه» [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 141-170]
 • کلیسا تبار شناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی (قرون 15-17) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 9-32]
 • کلمات کلیدی: امنیت سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 9-42]
 • کلمات کلیدی: جرم پست مدرنیسم و باز- اندیشی مفهوم جرم [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 43-68]
 • کلمات کلیدی: جنایات علیه بشریت تحلیل جرم شناختی راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 103-140]
 • کلمات کلیدی: حقوق افغانستان مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 9-39]
 • کلمات کلیدی: دلیل الکترونیک حفظ صحت و استنادپذیری ادله ی الکترونیک با استفاده از بیومتریک و رمزنگاری [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 69-97]
 • کلمات کلیدی: صلاحیت نگاهی به قلمرو جرایم امنیتی در پرتو صلاحیت دادگاه انقلاب [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 99-124]
 • کلمات کلیدی: مشارکت جنایی رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 125-145]
 • کمیسیون جبران خسارت جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 81-111]
 • کنترل سلاح شکل گیری حق داشتن سلاح و تاثیر آن بر حقوق کیفری [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 73-102]
 • کنشگران فرایند جرمانگاری تحلیل برساختگرایانه ی فرایند جرمانگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 145-172]
 • کنواسیون اروپایی حقوق بشر موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-32]
 • کنوانسیون سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 119-141]
 • کودک بزه‌دیده از جبران خسارت ناشی از جرم علیه کودک تا نحوه ترمیم خسارات؛ با نگاهی تطبیقی به قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 31-65]

گ

 • گذشت موجب ضرر تأمّلی در عدول ولی دم از حق قصاص پس از شروع عملیات اجرای حکم ( نقد و بررسی آراء فقها در چارچوب مصالح اجتماعی ) [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 135-162]
 • گروگان‌گیری ضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 41-72]
 • گروه سازمانیافته رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 125-145]
 • گزارشدهی نقش و جایگاه بزه‌دیده در حقوق تحقیقات جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 113-141]
 • گونه‌شناسی جرایم و مجازات‌ها قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل‌گیری حقوق کیفری ایران [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 225-255]

م

 • ماده 316 ق.آ.د.ک چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 147-175]
 • ماکیاولیزم ابزارگرایی کیفری: قلمرو، مفهوم، شاخص ها [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 47-71]
 • مأمور دولت اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 159-180]
 • میانجیگری شفاعت در حد و تعزیر [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 103-130]
 • مبارزه تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 147-174]
 • مباشر احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 144-171]
 • مبانی حقوقی تأسیس دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 299-329]
 • مبانی سیاست جنایی مختصات تئوریک سیاست جنایی حکومت جمهوری اسلامی ایران )تحلیل مبانی، اصول و مدلبندی در مقام تئوری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 9-38]
 • مبنای مسئولیت واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه امامیه [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 197-226]
 • متناسب بودن تعقیب متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 143-161]
 • متهم دستگیری شهروندی در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 35-58]
 • متهم عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب) [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 1-216]
 • متهم ممنوعیت بازرسی تلفن همراه و بایسته های آن ؛جلوه ای از حریم خصوصی متهم در رویه ی قضایی و دستاورد های آن [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 227-250]
 • متّهم بازاندیشی دادرسی دادگرانه در پرتو اصل هم ترازی حق های بزه دیده و متّهم [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 131-148]
 • متهمان بی‌گناه جبرانِ خسارتِ متهمانِ بازداشت شدهِ بی‌گناه در نظام عدالت کیفری ایران و فرانسه [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 81-111]
 • مجازات تعدد جرم و آثار آن در قانون جدید مجازات اسلامی(مصوب 1392 [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 175-196]
 • مجازات واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 9-32]
 • مجازات واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 257-286]
 • مجازات امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 251-284]
 • مجازات بهبود ضوابط کیفری و نوآوری‌های قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 9-41]
 • مجازات اسلامی بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 47-77]
 • مجازات اعدام موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-32]
 • مجازات قتل در حکم عمدی مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 9-39]
 • مجازات قتل عمدی محض مجازات قتل عمدی در حقوق جزای افغانستان [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 9-39]
 • مجازات نامعین بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 47-77]
 • مجازات‌های جایگزین حبس عوامل مؤثر بر صدور مجازات‌های جایگزین حبس [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 9-40]
 • مجریان فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 9-45]
 • مجرمان به عادت بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 9-46]
 • مجرمین غیرخطرناک درآمدی بر نهاد تعویق صدور حکم در حقوق ایران، آلمان و فرانسه [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 93-119]
 • مجمع تشخیص مصلحت نقدوبررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 175-206]
 • مجنی علیه تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-28]
 • مجنی علیه تبدیل قصاص در حقوق کیفری ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 73-114]
 • محاکم داخلی نسل سوم محاکم کیفری بین‌المللی؛ دستاوردها، هنجارها و چالش‌ها [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 113-146]
 • محرومیت از ارث جستاری در روائی محرومیّت زوجین از «حقّ قصاص» [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 208-238]
 • محیطزیست سیاست تقنینی کیفری ایران در صیانت از منابع آب با عنایت به اسناد بینالمللی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 119-141]
 • محکومیت زدایی اثر محکومیت زدایی و کیفرزدایی قاعده درء در جنایات موجب قصاص با رویکردی به قانون مجازات اسلامی1392 [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 59-87]
 • مخابرات جرم دعوت به خودکشی در حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-106]
 • مخاطب مستقیم تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده‌ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 67-89]
 • مداخله توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 35-66]
 • مداخله زودهنگام سلبِ آزادی پیشگیری محور با تأکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 9-42]
 • مداخله کیفری بسترهایِ مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاستِ جنگ با فقر تا سیاستِ جنگ با فقرا [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 75-107]
 • مدیریت دانش مدیریت پیشگیری وضعی از جرم در پلیس ایران [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 82-98]
 • مدرن- نسبی گرایی جرم‌شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 9-46]
 • مدعی اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 331-357]
 • مدعی علیه اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 331-357]
 • مدل سیستمی واکاوی پیشگیری از جرایم در ایران با تمرکز بر نظریه‌ سیستمی در علوم سیاسی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 43-74]
 • مراقبت‌های خانواده‌محور لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-163]
 • مرحلۀ پیشا دادرسی گونه‌شناسی محدودیت‌های حق دسترسی به وکیل در جرایم امنیتی با تأکید بر مرحلۀ پیش دادرسی: مطالعۀ تطبیقی [دوره 7، شماره 27، 1398، صفحه 75-108]
 • مزایده کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 171-211]
 • مسیحیت جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 75-97]
 • مسکن مهر ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 33-56]
 • مسئولیت هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 165-210]
 • مسئولیت انتظامی مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-92]
 • مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-92]
 • مسئولیت کیفری رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 65-87]
 • مسئولیت کیفری دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 147-169]
 • مسئولیت کیفری تأمّلی در ماهیّت و قلمرو اراده در تحقّق مسئولیت کیفری [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 121-141]
 • مسئولیت کیفری مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 29-45]
 • مسئولیت کیفری ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 39-72]
 • مسئولیت کیفری اختلال شخصیت دوقطبی از منظر حدود مسئولیت کیفری [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 9-39]
 • مسئولیت کیفری معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 67-95]
 • مسئولیّت کیفری ارتباط مسئولیت اجتماعی و مسئولیت کیفری تعامل یا تقابل [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 87-113]
 • مسـئولیت کیفـری قاتل سریالی، بیمارِ روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتلهای سریالی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 163-185]
 • مسئولیت کیفری فعل غیر باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 173-200]
 • مسئولیت مافوق دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 147-169]
 • مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-92]
 • مشـارکت حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]
 • مشارکت بزهدیده زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 33-64]
 • مشارکت تبانیمحور رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 125-145]
 • مشارکت ناخودآگاه رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 125-145]
 • مشروعیت بخشی توجیه مداخله ی کیفری؛ اصول و ضرورتها [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 35-66]
 • مشروعیتِ تحصیلِ دلیل نقش مُخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی؛ مقتضیات و موانع [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 129-156]
 • مصالح حقوقی حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 83-110]
 • مصالحه تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 9-28]
 • مصلحت حق‌مداری در جرم‌انگاری؛ با تأکید بر نظریۀ آلمانی مصالح حقوقی [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 83-110]
 • مصلحت گرایی نقدوبررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 175-206]
 • مصونیت توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 261-283]
 • مطالعه تطبیقی ساز و کارهای رسیدگی به ادعای بی گناهیِ محکومان: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران، آمریکا و انگلستان [دوره 3، شماره 11، 1394، صفحه 39-62]
 • معیار معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 67-95]
 • معافیت از مجازات امکان اعمال ضمانت اجراهای کیفری در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی [دوره 7، شماره 26، 1398، صفحه 251-284]
 • معاملات دولتی کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 171-211]
 • معاونت در جرم رویکرد جرم شناختی به مقوله ی مشارکت جنایی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 125-145]
 • معترض واکنش کیفری در برابر نافرمانی مدنی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 257-286]
 • مغز متفکر دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 147-169]
 • مقابله به مثل دفاع مقابله به مثل از منظر رویه محاکم کیفری بین المللی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 163-196]
 • مقامات و مامورین حکومتی جرم سیاسی منفی: درآمدی بر نگرشی نو به معنای جرم سیاسی [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 69-103]
 • مقدار تعزیر بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 47-77]
 • مقـررات دیـوان کیفـری بـینالمللـی حمایتهای حقوقی دیوان کیفری بین المللی از بزه دیدگان [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 99-117]
 • مقررات قانونی تحلیل جرم اظهارنظر غیرقانونی بازرس و حسابرس نسبت به اطلاعات مالی ارائه‌شده [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 117-148]
 • مکتب شیکاگو ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 33-56]
 • منافع عالیه لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن؛ تأملی بر نظام حقوقی ایران و نظام حقوق بشر [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-163]
 • منافع عمومی تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 59-81]
 • مناقصه کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای OECD [دوره 6، شماره 23، 1397، صفحه 171-211]
 • منحنیِ سن - جرم «جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم) [دوره 5، شماره 19، 1396، صفحه 127-196]
 • منسوب الیه تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده‌ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 67-89]
 • منشور شهودانگلستان بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 115-153]
 • منع تعقیب مجدد اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 9-33]
 • منع محاکمهی مجدد مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 9-30]
 • منفعت عمومی حمایت از منافع عمومی حقوق کیفری؛ مطالعه تطبیقی ایران و برخی کشورها [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 197-224]
 • مواد مخدر نگرشی جامعه شناسانه بر تحولات مجازات اعدام نسبت به مجرمان مواد مخدر [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 125-157]
 • موانع ارث- قتل - دفاع مشروع وارث - مورث قتل مانع حقیقی موانع ارث [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 121-136]

ن

و

ه

 • هدف قانون « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 149-164]
 • هزینه‌های اقتصادی تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]
 • هزینه‌های اولیه و ثانویه تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]
 • هزینه‌های جسمانی تحلیل بزه دیده شناختی جرایم یقه سفید ها [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-40]
 • هشداررسانی مناسب هشدار رسانی؛ ضابطه ی اصلی رفع مسئولیت در پیشگیری وضعی خطرناک از جرم [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 165-210]
 • همکاری متقابل رویکرد حقوق کیفری اتحادیه اروپا در تحقیقات کیفری فرامرزی [دوره 8، شماره 28، 1398، صفحه 109-140]
 • هم متن « تخفیف حبس »در قانون نامه جنایی 1392 [دوره 2، شماره 7، 1393، صفحه 149-164]
 • هیئت منصفه جستاری در کارکرد‌‌ باوری نرم دین؛ (مطالعه موردی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا ) [دوره 4، شماره 15، 1395، صفحه 75-97]