دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1398، صفحه 1-282 
5. جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر

صفحه 141-174

10.22054/jclr.2018.29308.1604

سید علی رضوی؛ سید محمد رضوی؛ عبدالرضا اصغری