دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، بهار 1398، صفحه 1-300 
6. واکاوی "ضابطه" شبهه رافع مسئولیّت و مجازات در اندیشه‎ی فقیهان امامیه

صفحه 163-189

10.22054/jclr.2018.23890.1462

احسان علی اکبری بابوکانی؛ مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمد جواد فلاح یخدائی