بررسی تعدد نتیجه و مقایسه آن با تعدد جرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قوه قضاییه، ایران، اصفهان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ایران، اصفهان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران، کرمانشاه

چکیده

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چند ماده قانونی، موضوعیت درجرایم تعزیری درجه یک تا شش ، تحقق در جرایم عمدی، غیرعمدی، مطلق و مقید، و نیز تشابه درتحقق نتایج مجرمانه و نحوه تعیین و اجرای مجازات است و از وجوه افتراق آن دو، وحدت رفتار مجرمانه در تعدد نتیجه و تعدد و تنوع رفتار و زمان وقوع نتایج مجرمانه در تعدد مادی می‌‌باشد. همچنین تعدد نتیجه از حیث وحدت رفتار مجرمانه و از این جهت که رفتار واحد به نتایج و عناوین متعدد ختم و از وحدت به کثرت می‌رسند، با تعدد معنوی مشابه و از جهت وحدت وکثرت نتایج مجرمانه، تحقق رکن روانی و تعیین مجازات و فقدان رابطه علیت و نقض چند ماده قانونی و عدم استقلال نتایج در تعدد معنوی از همدیگر متفاوت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the multiplicity of result and comparing it with the multiplicity of crime

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Azami 1
  • masoud heydari 2
  • mohamad javad jafary 3
1 Judiciary, Iran. Isfahan
2 Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Iran, Isfahan
3 Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Iran, kermanshah
چکیده [English]

The multiplicity of result is a situation that several results can be achieved from one criminal behavior. Is the multiplicity of result an example of the spiritual or physical multiplicity of crimes? There are different opinions among lawyers. Formerly, it has been considered as multiplicity of crime by judicial president and equal to criminal behavior with various titles. In 1392 (Hijri Shamsi), Iranian Parliament with providing a criminal legislative policy and enacting article 134:1, determined the multiplicity of result as physical (material) multiplicity and ended these dissensions. The multiplicity of result could be realized within the multiplicity of victim of an offence and subject of crime and this condition is different with the situation that is resulted several implications from one criminal behavior. Although, the multiplicity of result is similar to spiritual (moral) or physical (material) multiplicity in different ways, but is a different conception from those two. The purpose of this research is description and analyzation of this subject and its constituent elements, investigation of its real position and implications and expression of its differences and similarities with the multiplicity of crime such as spiritual (moral) or physical (material(, that would be studied by descriptive and analytic method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The multiplicity of crime
  • the multiplicity of result
  • Determining the punishment
  • Spiritual (moral) multiplicity