مطالعه تطبیقی حیوان‌آزاری در نظام کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

چکیده

مقابله با آزار و ظلم به حیوان‌ها در لوای رهیافتی انسانی مورد احتساب قرار می‌گیرد که از کارکردی ضدّخشونت نیز برخوردار است؛ به این مناسبت، کنشگران حقوق کیفری با توسل به مکانیسم جرم‌انگاری، اَشکال متعددی از حیوان‌آزاری را مشمول وصف بزهکارانه و حائز ضمانت‌اجرای کیفری قرار داده‌اند. گستره حیوان‌آزاری تنها منصرف به آزار جسمانی نشده بلکه در یک نمای وسیع، عدم تأمین نیازهای اساسی حیوان را نیز در ذیل سیطره خود قرار می‌دهد. در این مسیر، نظام کیفری ایالات متحده آمریکا در سطوح فدرال و ایالت‌ها راهبرد سنجیده و کارآمدی را در قبال انواع حیوان‌آزاری وضع و عملیاتی نموده‌اند؛ البته این مهم تنها به جرم‌انگاری جامع اَشکال حیوان‌آزاری بسنده نشده و تدابیر متنّوع کیفری و غیر کیفری در مواجهه با اعمال یادشده نیز در دستور کار واقع شده است. در سوی دیگر، سیاستگذاران تقنینی ملّی، در مقابله با حیوان‌آزاری رویکرد تبعیض‌آمیز و ناقصی را اتخاذ نمود‌ه‌اند. با این مراتب، در طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با سنجش و تحلیل مقررات ایران و ایالات متحده آمریکا، مختصات راهبرد کیفری سنجیده در قبال حیوان‌آزاری مورد ترسیم قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Animal Abuse in Iranian and the U.S. Criminal System

نویسنده [English]

  • Seyed Mustafa Meshkat
Graduated with Ph.D. Degree in Criminal Law and Criminology
چکیده [English]

Anticruelty to animals is included in the humanitarian approach, which also has an anti-violence function. On this occasion, the criminal law activists have criminalized several forms of animal abuse an and create punishments against them. The scope of the animal abuse is not included physical abuse, but in a broad view, it also covers animal neglect abuse. In this way, the United States criminal justice system at the federal and state levels has developed a strategy for effective and efficient animal abuse. Of course, this is not limited to the comprehensive criminality of animal species, and various criminal and non-criminal measures have been put in place in the face of these acts. On the other hand, national legislators have adopted an incomplete approach to animal abuse. In this regard, during this paper, attempts are made to map the peculiar criminal policy for animal abuse by measuring and analyzing the criminal rules of Iran and the United States.

کلیدواژه‌ها [English]

  • animal
  • animal abuse
  • active animal abuse
  • passive animal abuse
  • and violence