نویسنده = جواد یاوری
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای تصمیم گیری قضایی در آمریکا و ایران

دوره 5، شماره 18، بهار 1396، صفحه 143-164

10.22054/jclr.2017.7403

عباس منصور آبادی؛ جواد یاوری؛ مهدی شیدائیان؛ عباس رحیمی نژاد